overlay

TAŞERON İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİNE YÖNELİK KESİNLEŞEN LİSTELER
İLAN

         Müdürlüğümüzce; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuru sonuçlarına itirazlar tespit komisyonlarınca incelenmiş olup kesinleşen listeler ekte yer almaktadır.

         1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 11.(2) maddesi “İtirazlar derhal incelemeyi yapan tespit komisyonuna intikal ettirilir. Talep, komisyonca değerlendirilerek öngörülen süre içerisinde karara bağlanır ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilir. İtiraz üzerine tespit komisyonunca verilen kararlar kesindir.” hükmü gereği kesinleşen listeler için idaremize tekrar itiraz başvurusunda bulunulamayacaktır.

         Ayrıca emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadığına dair başvuru dilekçelerindeki beyana aykırı bir hususun tespiti ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda herhangi bir bulgu yer alması ve bunun sürekli işçi statüsüne geçirilmesine engel nitelikte olduğunun tespiti ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5 nci maddesinde sayılan hususlarda aykırılık tespiti hallerinde başvurusu kabul edilmiş olsa dahi sürekli işçi kadrolarına geçiş işlemleri yapılmayacaktır.

        İlgililere ilanen tebliğ olunur.

    

 

SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARA AİT KESİNLEŞEN LİSTE   Ek.1. 

SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAMAYANLARA AİT KESİNLEŞEN LİSTE  Ek.2.