overlay

SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SINAV SONUÇLARIPersonel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Olarak İstihdamına İlişkin Gerçekleştirilen Sınav Sonuçlarının İlanı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair tebliğ 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayı ile Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkûr tebliğ çerçevesinde yürütülecek iş ve işlemlerin; Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03.01.2018 tarih ve 6 sayılı yazısı ekinde yer alan takvim çerçevesinde yürütüleceği hususları Müdürlüğümüz resmi internet adresinde 15.02.2018 tarihinde ilanen yayınlanmış idi.

Yine mezkûr Tebliğin Sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı başlıklı 14. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca; “Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Kurumun resmi internet adresinde ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.” 03.03.2018 – 22.03.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Sürekli İşçi İstihdamına ilişkin (375 sayılı KHK’nın Geçici 23. Maddesi) Sözlü Sınavı Değerlendirme İşlemi sonucu “başarılı” ve “başarısız” olanlar hakkında düzenlenen listeler ekte yayınlamış olup sınavda başarılı olamayanların itirazlarının en geç 23-26 Mart 2018 tarihleri arasında Müdürlüğümüz Genel Evrak Birimine kayıt yaptırmak koşuluyla Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığına gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

        İlgililere ilanen tebliğ olunur.


SINAV SONUÇLARI.