overlay

HİZMET ALIMI PERSONELİNİN SÜREKLİ İŞÇİ OLARAK İSTİHDAMINA İLİŞKİN DUYURU
                          Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Olarak İstihdamına İlişkin Duyuru.
Kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair tebliğ 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayı ile Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Mezkur tebliğin Hak sahipliği açısından kapsamın belirlemesi başlıklı 5. Maddesinin 2. Fıkrasının a) alt bendinde; “14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak” şeklinde ifade edilmiş olup yine aynı tebliğin işçi kadrosuna geçirilme başlıklı 16. Maddesinin a) bendinde; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmalarına ilişkin olarak idarelere karşı açtıkları davalardan feragat ettiklerine dair örnek-2’de yer alan dilekçenin ilgili Mahkemesine sunulması üzerine, mahkemece kimlik tespiti yapıldığını ve bu feragat dilekçesinin davacı tarafından mahkemeleri dosyasına sunulduğunu gösterir ilgili mahkeme şerhini taşıyan belge veya feragat beyanını içerir mahkemece onaylanmış duruşma tutanağı veya feragat nedeniyle davanın reddine dair kararın onaylı örneğini, ve/veya icra takiplerinden feragat ettiklerine dair örnek-3’te yer alan dilekçenin ilgili İcra Müdürlüğüne sunulması üzerine, İcra Müdürlüğünce kimlik tespiti yapılarak, feragat dilekçesinin takip dosyasına sunulduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti veya feragat nedeniyle icra takip dosyasının işlemden kaldırıldığına dair İcra Müdürlüğü kararının aslı veya onaylı suretini idareye ibraz etmek, b) bendinde ise; En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde ile tanınan haklar karşılığında idarelerden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair örnek-4’te yer alan sulh sözleşmesini idareye ibraz etmek” şeklinde ifade edildiği anlaşılmıştır.
Sürekli işçi kadrosuna geçirilme süreci devam etmekte olup yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden sürekli işçi kadrosuna geçirilme sürecinin sağlıklı bir şekilde devam etmesine ilişkin aşağıda yazılı belgelerin 29/03/2018 tarihi mesai bitimine kadar ilgili idarelerce her bir başvurunun dosyaya eklenerek elden Müdürlüğümüze intikal ettirilmesi gerekmektedir.

A) Askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge (e-devlet çıktısı alınabilecektir.)
B) Adli sicil kaydı belgesi (e-devlet çıktısı alınabilecektir.)
C) Sağlık durumunun çalışmaya engel olmadığına dair rapor (harici ve dâhili muayenesinde çalışmasına engel bir durum yoktur veya görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığı ibaresinin yer aldığı tek hekim raporu veyahut çalıştıkları birimlerinden alacakları rapor.)
D) Öğrenim durum belgesi (İdarelerince veya Müdürlükçe belgenin aslı gibidir yapılmış sureti veya aslı ya da e-devlet çıktısı)
E) 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca açmış olduğum davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat ettiğini tevsik edici belgeyi ve icra takibine konu alacaktan feragat ettiğine dair icra müdürlüğünden alınan belge
F) En son çalışmış olduğu idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı 696 sayılı KHK’nın 127. Maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 23. Maddesi ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak takibinde bulunmayacağı ve bu haklardan feragat ettiğine dair bir sulh sözleşmesi belgesi.