overlay

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

 

  ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ (BEYAZ KOD HİZMETLERİ) BİRİMİ GÖREV TANIMI

1-Sağlık çalışanına yönelik; “sözel,psikolojik, fiziksel şiddet” vakalarının çözümlenmesine ve önlenmesine ilişkin strateji geliştirilmesi, vaka ve politika odaklı müdahalenin yapılması, işlevselliğinin değerlendirilmesi, uygun hizmet modellerinin belirlenmesi,

2-Sağlık kuruluşlarına bağlı Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinde; Başhekim Yardımcıları ve Sosyal Hizmet Uzmanı / Psikolog / Halkla İlişkiler Uzmanlarının görevlendirmelerinin, birimin kurulum sürecinin, fiziki şartların ve iş akışının takip edilmesi,

3-Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinde görevli personelin hizmet içi eğitimlerinin takibi, uygulanması ve süpervizyon toplantılarının periyodik olarak organize edilerek uygulamada karşılaşılan güçlüklerin belirlenmesi ve çözümlenmesi,

4-Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinin faaliyetlerine ilişkin denetimlerin yapılması, gerekli istatistiklerin takip edilmesi, verimliliği ve performansı arttırmaya ilişkin düzenlemelerin yapılması ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu; Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanlığı’na ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne raporlanması,

5-Aylık birim faaliyetlerinin ve raporlamalarının değerlendirilmesi; nitel ve nicel verilerin analiz edilerek Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu; Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı; Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanlığı’na ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beyaz Kod Birimi’ne gönderilmesi,

6-Sağlık Kuruluşlarından gelen mevzuat danışmanlık taleplerinin karşılanması, gerekli yazışmaların yapılması ve gelen dosyaların takip edilmesi,

7-"Sağlık bakanlığı Personeline İşlenen suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında kadrolu ve sözleşmeli görev yapan personel ile "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 52. maddesi" çerçevesinde Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında gönüllü ve ücretsiz sağlık hizmeti veren kişilerin hukuki yardım talebini karşılanarak takibinin yapılması.