overlay

İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü

İL PERFORMANS VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ GÖREVLERİ

 1.Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca, Sağlık Müdürlüğünce değerlendirilmesi uygun görülen, İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarını “Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları” çerçevesinde değerlendirmek,

 2.İldeki özel ve kamu tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında koordinasyon görevini yürütmek, Sağlıkta Kalite Standartları uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve destekleme görevini yürütmek,

 3.İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen Kalite Yönetim Direktörlerine ilişkin bilgileri Kurumsal Kalite Sistemine kaydetmek,

 4.Bakanlıkça görevlendirilecek Kalite Değerlendiricilerine gerekli rehberlik (ulaşım ve konaklama desteği) hizmetlerini sağlamak,

 5. Sağlık Müdürlüğünce değerlendirmesi yapılan sağlık kurum ve kuruluşlarına ait kalite değerlendirme verilerini Kurumsal Kalite Sistemine kaydetmek,

 6.İldeki tüm kamu, üniversite ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında, hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının desteklenmesi, geliştirilmesi, bilgi ve birikimlerini paylaşmalarını sağlamak için toplantılar yapmak ve eğitim organize etmek,

 7.Görev alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek üzere yerli ve yabancı seminer, konferans, kongre gibi her tülü eğitim etkinliklerine katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve gelişmeleri ilgili kurumlara duyurmak,

 8.Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme çalışmalarının koordinasyonu ve denetlenmesi işlemlerini yürütmek,

 9.İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerin Performans Kriterlerine istinaden, Şube ve Birimlerden veri toplamak, gelen verileri analiz ederek doğruluğunu sağlamak ve ÇKYS’ye kaydetmek.

10.İlimiz dahilinde bulunan Kamu, Üniversite ve Özel Hastaneler ile Aile Sağlığı Merkezlerinin Klinik Kalite verilerinin zamanında ulaştırılıp, ulaştırılmadığının Bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde kontrolünü ve ulaştırılmasını sağlamak.

11. Hİl sınırları içerisinde bulunan kamu ve özel hastaneler, tıp merkezleri, müstakil tıbbi laboratuvarlar ve halk sağlığı laboratuvarlarıyla Koordinasyon görevi yürütmek,

12.Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği, İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimleri Döner sermaye Komisyonu sekretarya hizmetlerini yürütmek.

13.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2009/22 sayılı "Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinin Denetimi Genelgesi" gereği Hatay ili dahilinde faaliyet gösteren ve bünyesinde Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi bulunan tüm hastanelerde (devlet, üniversite, özel) Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri Hastane Enfeksiyonları Denetimi komisyonunda yer almak.

14. İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen Sağlıkta İndikatör Yönetim Sistemi (SIYOS™) kullanıcılarına ilişkin bilgileri Sağlıkta İndikatör Yönetim Sistemi (SIYOS™)’ne kaydetmek,

15.Bakanlık ve Müdürlük Makamının uygun gördüğü görevleri yerine getirmek,